Algemene voorwaarden Cursussen

Artikel 1 - Definities

Cursus: opleiding, cursus en/of training, zowel Afstandsonderwijs als Contactonderwijs.
Medewerker: natuurlijk persoon die een door Opdrachtgever bij Ondernemer afgenomen Educatieve Dienst volgt.
Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
Educatieve dienst: Het geven van een cursus, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een andere vorm van beoordeling.
Opdrachtgever: Onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die een Educatieve dienst van Ondernemer afneemt en daaraan deelneemt of daaraan laat deelnemen door een Medewerker;
Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.
Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tussen Ondernemer en de Consument/Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Ondernemer: Safetyfreaks B.V., tevens handelend onder de naam Stagefreaks, zijnde een rechtspersoon die een Educatieve dienst levert of (rechts)personen aanstelt ter uitvoering van de Educatieve dienst.
Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Educatieve dienst van Ondernemer afneemt een daaraan deelneemt.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Safetyfreaks B.V.
Handelend onder de naam/namen:
- Safetyfreaks B.V.

- Stagefreaks

Vestigingsadres:
Gulberg 43
5674 TE Nuenen

Telefoonnummer: +31 40 780 5232

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: info@Safetyfreaks.nl

KvK-nummer: 62161555
Btw-nummer: NL8546.94.626.B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Ondernemer en de Consument/Opdrachtgever met betrekking tot een Educatieve dienst. Ondernemer heeft het recht om in de Overeenkomst aanvullende voorwaarden te hanteren, indien en voor zover deze niet ten nadele van de Consument/Opdrachtgever van deze Algemene Voorwaarden afwijken. Voorwaarden waarop de Consument/Opdrachtgever zich beroept of waarnaar de Consument/Opdrachtgever verwijst zijn niet van toepassing en worden door Ondernemer uitdrukkelijk verworpen.
 2. Indien uitsluitend (deel)examens of andere vormen van beoordeling worden aangeboden, zijn de bepalingen in de artikelen 4 lid 3 sub b, 6 lid 1, 9 lid 1, 9 lid 2 sub b en 10 lid 5 niet van toepassing. Indien uitsluitend (deel)examens worden aangeboden, zijn verder de bepalingen in artikel 7 leden 5 tot en met 9 niet van toepassing.

 

Artikel 4 Aanbod

 1. Ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Educatieve Dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Educatieve Dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor Consument/Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
  1. In het geval van een Overeenkomst die betrekking heeft op een Educatieve Dienst:
   • - de wijze van uitvoering van de Overeenkomst; -wanneer de Educatieve Dienst start;
   • - de voorwaarden waaronder de Educatieve Dienst eventueel niet doorgaat;
   • - voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
   • - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
   • - de wijze van betaling;
   • - de duur van de Overeenkomst,
  2. Of in het geval van een Overeenkomst die betrekking heeft op de koop van het lesmateriaal:
   • - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
   • - de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de Overeenkomst;
   • - de levertijd van het lesmateriaal
 4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de Consument/Opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Ondernemer.
 5. Ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de Consument/Opdrachtgever/Medewerker zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
  1. de identiteit en het adres van Ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van Ondernemer;
  2. het recht van de Consument de Overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 4 en 5;
  3. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met Ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
  4. de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 5 - Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument/Opdrachtgever. Na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Consument/Opdrachtgever hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Ondernemer een elektronische bevestiging naar de Consument/Opdrachtgever; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Ondernemer kan de Consument/Opdrachtgever de opdracht annuleren.
 3. Nadat een Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 4 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de Consument/Opdrachtgever ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
 4. De Consument/Opdrachtgever/Medewerker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Consument/Opdrachtgever/Medewerker behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in ieder geval binnen een week nadat daarom is verzocht aan Ondernemer worden verstrekt.
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ondernemer zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Consument/Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door de Consument/Opdrachtgever/Medewerker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
 7. In geval van wijziging van de opdracht of een deel van de Educatieve Dienst op verzoek van Consument/Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst, is Ondernemer gerechtigd de daaruit voorvloeiende kosten te factureren.
 8. Ondernemer behoudt zich het recht voor de indeling van de cursus voor wat betreft plaats, datum en tijd te wijzigen. Ingeschreven Consumenten/Opdrachtgevers/Medewerkers ontvangen hiervan schriftelijk bericht. De Consument/Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren, met verval van de betaalplicht van de Overeengekomen prijs. Reeds betaalde gelden zullen aan de Consument/Opdrachtgever worden gerestitueerd. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel voor de Consument/Opdrachtgever, voortvloeiende uit een wijziging van de cursusplaats, datum of tijd.
 9. Een cursus gaat door wanneer naar het oordeel van Ondernemer voldoende Consumenten/Opdrachtgevers/Medewerkers aan de Cursus zullen deelnemen. Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsingen, geldt de volgorde van aanmelding voor het bepalen welke Consumenten/Opdrachtgevers/Medewerkers aan de Educatieve Dienst kunnen deelnemen. Ingeschreven Consumenten/Opdrachtgevers/Medewerkers ontvangen hiervan schriftelijk bericht. Indien de cursus vanwege een tekort aan deelnemers niet doorgaat dan wel deelname niet mogelijk is wegens een overschot aan deelnemers, is de Consument/Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren, met verval van de betaalplicht van de Overeengekomen prijs. Reeds betaalde gelden zullen aan de Consument/Opdrachtgever worden gerestitueerd. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enig nadeel voor de Consument/Opdrachtgever wegens het niet doorgaan van een cursus.
 10. Niet deelname aan de Educatieve Dienst zonder afmelding, geldt als annulering conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub e. Er is in dat geval geen sprake van restitutie van de reeds betaalde Overeengekomen prijs respectievelijk verval van de betalingsplicht.
 11. Een verzoek tot indeplaatsstelling van de deelnemende Opdracht-gever/Consument/Medewerker door een derde tot twee weken voor aanvang van de Educatieve Dienst, geldt als annulering conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 dub b. Een verzoek tot indeplaatsstelling minder dan twee weken voor aanvang van de Educatieve Dienst, geldt als annulering conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub c.
 12. Toelating tot een Educatieve Dienst kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van Ondernemer, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst. Verder kan er een minimale vooropleiding worden vereist, die op verzoek van Ondernemer moet worden aangetoond.

 

Artikel 6 – Annulering

 1. Indien er sprake is van een Overeenkomst inzake Contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
  1. annulering voordat het Contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
  2. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het Contactonderwijs is de Consument/Opdrachtgever 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  3. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het Contactonderwijs is de Consument/Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  4. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het Contactonderwijs is de Consument/Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  5. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het Contactonderwijs is de Consument/Opdrachtgever de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Indien er sprake is van een Overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
  1. annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
  2. bij annulering tot zes weken voor aanvang is de Consument/Opdrachtgever de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
  3. bij latere annulering is de Consument/Opdrachtgever de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. Bij Afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

 

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. De Consument/Opdrachtgever kan een voor onbepaalde tijd gesloten Overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van Educatieve diensten opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 2. De Consument/Opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van Educatieve diensten, enkel tegen het einde van de bepaalde duur, opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 3. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de Consument/Opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
 4. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een Educatieve dienst heeft de Consument het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Ondernemer niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in artikel 4 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
 5. Bij een Overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de Consument een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, dan eindigt de bedenktermijn veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien Ondernemer niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in artikel 4 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.
 6. Ondernemer stelt aan de Consument een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. De Consument is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
 7. Met inachtneming van het bepaalde in lid 8, heeft de Consument in geval van ontbinding overeenkomstig lid 4 en 5 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
 8. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 4 en 5 dient de Consument eventueel van Ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan Ondernemer terug te zenden. Ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Consument. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Consument. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de Consument aan Ondernemer worden voldaan.
 9. Indien de Consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 4 en 5 wordt, zonder dat de Consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Ondernemer aan de Consument van rechtswege ontbonden.
 10. De Educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de Consument. In dergelijke gevallen verklaart de Consument afstand te doen van zijn recht op ontbinding zodra de Overeenkomst door de Ondernemer is nagekomen.
 11. Indien de Educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de Educatieve dienst, mits:
  1. de Consument er van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat hij verklaart afstand te doen van zijn recht van ontbinding, en
  2. Ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan de Consument heeft bevestigd.

 

Artikel 8 - Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst maar nog vóór aanvang van de Educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de Overeengekomen prijs.
 2. De Consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de Educatieve dienst de prijs wordt verhoogd, tenzij deze verhoging het gevolg is van een wijziging van de Educatieve dienst op verzoek van de Consument/Opdrachtgever ex artikel 5 lid 7.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 9 - Levering

 1. Lesmateriaal
  1. Ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan de Consument/Opdrachtgever/Medewerker. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
  2. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de Consument/Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
  3. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door Ondernemer vervangen zonder kosten voor de Consument/Opdrachtgever.
 2. Correctiewerk
  1. De Consument/Opdrachtgever/Medewerker wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
  2. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

 

Artikel 10 – Gedrag/Conformiteit

 1. Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs, dan wel medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, deel te nemen aan de Educatieve dienst.
 2. Tijdens de Educatieve Dienst dienen de instructies en aanwijzingen van Ondernemer dan wel de door haar aangestelde personen strikt opgevolgd te worden.
 3. Ondernemer dan wel de door haar aangestelde personen behouden zich het recht voor om Consumenten/Opdrachtgevers/Medewerkers die zich niet aan het bepaalde in lid 1 en 2 houden, uit de trainingsfaciliteit te verwijderen en verwijderd te houden respectievelijk hen de toegang tot de trainingsfaciliteit te ontzeggen. Het opleggen van voornoemde sancties leidt niet tot restitutie van de door de Consument/Opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 4. De Educatieve dienst moet beantwoorden aan de Overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
 5. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de Overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen

 

Artikel 11 - Betaling

 1. Betaling vindt plaats binnen 8 dagen na factuurdatumdoor bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Consument/Opdrachtgever – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de Educatieve dienst vindt in ieder geval plaats vóór het moment dat deze van start gaat.
 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De Consument/Opdrachtgever kan door Ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

 

Artikel 12 - Niet-tijdige betaling

 1. De Consument/Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument/Opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Indien de Consument/Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ondernemer is gewezen op de te late betaling en Ondernemer de Consument/Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag een contractuele rente van 2% verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 18 en 20 bepaalde, zal Ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.
 4. De Consument/Opdrachtgever die ten tijde van de aanvang van de cursus niet heeft betaald, kan de toegang tot de cursus worden geweigerd. Zulks geldt eveneens voor Medewerkers indien geen betaling door de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden. Het niet bijwonen van de cursus door de Consument/Opdrachtgever/Medewerker doet de betalingsverplichting niet vervallen.
 5. Onverminderd de betalingsverplichting van Consument/Opdrachtgever behoudt Ondernemer zich het recht voor de levering van Educatieve Diensten op te schorten, respectievelijk te staken indien de Opdrachtgever/Consument niet aan zijn betalings-verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 13 - Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de Consument/Opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Indien Ondernemer door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Ondernemer, na het sluiten van de Overeenkomst tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 2. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in ieder geval gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, gevolgen van atoomkernreactie, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, natuurgeweld of bedrijfsstaking.
 3. Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van de Educatieve Dienst met meer dan een redelijke termijn wordt overschreden, kunnen partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst annuleren. Een dergelijke annulering zal niet leiden tot enige schadeplichtigheid van één der Partijen.

 

Artikel 15 – Eigen Risico

 1. Deelname aan de Educatieve Dienst geschiedt op eigen risico.
 2. Door Deelname aan de Educatieve Dienst geeft de Consument/Opdrachtgever/Medewerker aan zowel lichamelijk als geestelijk in staat te zijn aan de Educatieve Dienst deel te nemen en daarvan alle consequenties te overzien.
 3. Door deelname aan de Educatieve Dienst geeft de Consument/Opdrachtgever/Medewerker aan zich bewust te zijn van het feit dat deelname aan de Educatieve Dienst niet ongevaarlijk is en risico’s met zich meebrengt en dat dit gevaar en risico wordt aanvaardt.
 4. Alvorens voor de eerste maal deel te nemen aan een Educatieve Dienst, dient de Consument/Opdrachtgever/Medewerker een verklaring te ondertekenen waarin hij aangeeft zich bewust te zijn van de aan de Educatieve Dienst verbonden risico’s en deze te aanvaarden. Artikel 16 – Aansprakelijkheid 1. Ondernemer en de door haar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder letsel- dood of zaakschade, die de Consument/Opdrachtgever en derden, waaronder Medewerkers, mochten lijden in verband met deelname aan de Educatieve Dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Ondernemer of de door haar ingeschakelde (rechts)personen. 2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door gedragingen van personen in dienst van Ondernemer dan wel (rechts)personen die voor de uitvoering van de Overeenkomsten ingeschakeld worden. 3. Indien om welke reden dan ook Ondernemer aansprakelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de door Ondernemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat krachtens de verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is. 4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan twee maal het bedrag dat door Ondernemer is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van €10.000.
 5. De Consument/Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer en de door haar ingeschakelde (rechts)personen voor aanspraken van derden, waaronder Medewerkers, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Ondernemer.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien Ondernemer niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen twee maanden nadat de Consument/Opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Ondernemer aansprakelijk is.

 

Artikel 17 – Vertrouwelijkheid

Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere Partij is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 18 – Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de Educatieve dienst worden door Ondernemer beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Consument/Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer, nadat de Consument/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen na verloop van twee maanden is in elk geval niet tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de Consument zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is om te worden voorgelegd aan de rechter overeenkomstig artikel 20.
 4. Het indienen van een klacht leidt niet tot verval van de betalingsverplichting van de overeengekomen prijs dan wel een recht deze betaling op te schorten.

 

Artikel 19 – Rechten van Intellectueel Eigendom

Van het door Ondernemer verstrekte lesmateriaal (behoudens lesmateriaal wat ingekocht wordt) blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te verkopen. Al het (op maat) gemaakte lesmateriaal blijft intellectueel eigendom van Ondernemer.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen met Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomsten met betrekking tot de door Ondernemer dan wel door haar ingeschakelde (rechts)personen te leveren of geleverde Educatieve Diensten kunnen enkel aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Oost-Brabant.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Consument

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 2. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
 3. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 4. [Naam consumenten(en)]
 5. [Adres consument(en)]
 6. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.